Servicevoorwaarden

Simpel gezegd: respecteer anderen, respecteer de wet en geniet ervan!

U moet deze Gebruikersovereenkomst in zijn geheel zorgvuldig lezen voordat u onze Service gebruikt. Dit is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en koblog.

Door gebruik te maken van onze service gaat u akkoord met de voorwaarden in deze Gebruikersovereenkomst. Als u niet akkoord gaat, dient u onze Service niet te gebruiken.

Om deze Overeenkomst aan te gaan, moet u meerderjarig zijn in uw staat of land van verblijf. Als u deze Overeenkomst aangaat, bevestigt u dat u de wettelijke meerderjarigheid in uw rechtsgebied heeft bereikt en dat het ons is toegestaan ​​om daar redelijkerwijs op te vertrouwen. Als u niet meerderjarig bent, moet uw ouder of wettelijke voogd instemmen met deze overeenkomst.

Al deze beleidsregels kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt of gewijzigd; dus u moet deze pagina regelmatig controleren op eventuele wijzigingen. Als u onze service blijft gebruiken, vertelt u ons dat u akkoord blijft gaan met eventuele wijzigingen in dit beleid.

U DIENT IN HET BIJZONDER TE KENNEN DAT DEZE OVEREENKOMST DE VOLGENDE BEPALINGEN BEVAT: (1) EEN ARBITRAGECLAUSULE; (2) AFSTAND VAN UW RECHT OM EEN CLASS ACTION RECHTSZAAK TEGEN ONS IN TE STELLEN; (3) EN VRIJGAVE VAN ALLE CLAIMS TEGEN ONS DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN ONZE DIENST.

Gedrag van leden

U stemt ermee in de Service niet te gebruiken om:

 • inhoud uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, seksueel expliciet, pornografisch, smadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk;
 • opmerkingen, tekst, berichten of links in de forums of openbare opmerkingen plaatsen die advertenties van welke aard dan ook bevatten, inclusief religieuze, politieke of rekruteringsberichten voor koblog-groepen, clubs, blogs of enige andere inhoud op of buiten koblog ;
 • opmerkingen, tekst, berichten of links in de forums of openbare opmerkingen plaatsen die niet op het onderwerp betrekking hebben of niet relevant zijn voor het doel en de inhoud van de oorspronkelijke inhoud, het spel, het artikel, de blog of het forumonderwerp;
 • dreigen met geweld tegen iemand anders of ervoor pleiten jezelf schade toe te brengen;
 • een ander “stalken” of anderszins lastigvallen;
 • zich uitgeven voor een andere persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een vertegenwoordiger van koblog, of een valse verklaring geven of anderszins een verkeerde voorstelling geven van uw band met een persoon of entiteit;
 • kopteksten vervalsen of anderszins identificatoren manipuleren om de oorsprong van inhoud die via de Service wordt verzonden, te verhullen;
 • inhoud uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken waarvoor u niet gerechtigd bent deze beschikbaar te stellen onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties;
 • Inhoud uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken die de persoonlijke informatie van iemand anders bevat zonder hun toestemming of die inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrechten of andere eigendomsrechten van een partij;
 • het uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal,  “junkmail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramidespelen” of enige andere vorm van verzoeken, behalve in die gebieden die daarvoor zijn aangewezen;
 • materiaal uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 • de normale dialoogstroom verstoren of anderszins handelen op een manier die een negatieve invloed heeft op het vermogen van andere gebruikers om deel te nemen aan real-time uitwisselingen;
 • de Service of servers of netwerken die met de Service zijn verbonden verstoren of verstoren, of niet gehoorzamen aan vereisten, procedures, beleid of voorschriften van netwerken die met de Service zijn verbonden;
 • toegang krijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van de Service, de computersystemen van koblog of de technische leveringssystemen van de providers van koblog;
 • de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk onderzoeken, scannen of testen of beveiligings- of authenticatiemaatregelen schenden of omzeilen;
 • een robot, spider, applicatie voor het zoeken/ophalen van sites of een ander handmatig of automatisch apparaat of proces gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de Service of de inhoud ervan op te halen, te indexeren, te “dataminen” of op enigerlei wijze te reproduceren of te omzeilen;
 • opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet schenden, en enige regelgeving die kracht van wet heeft; en/of
 • persoonlijke gegevens over andere gebruikers verzamelen of opslaan in verband met de verboden gedragingen en activiteiten die in de bovenstaande paragrafen worden uiteengezet.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service (inclusief uw koblog-gebruikersnaam), gebruik van de Service of toegang tot de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden. U stemt ermee in dat uw koblog-account niet overdraagbaar is.

Melding van inbreuk op auteursrecht of intellectueel eigendom

Als u te goeder trouw gelooft dat materiaal of Inhoud beschikbaar op koblog inbreuk maakt op een auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht dat u bezit of waarvoor u een economische eigenaar of exclusieve licentiehouder bent, wordt u aangemoedigd om koblog op de hoogte te stellen in overeenstemming met koblog’s Copyright of Intellectual Property Beleid inzake melding van inbreuken, momenteel toegankelijk via https://koblog.info/copyright/. Het is ons beleid om, in passende omstandigheden, de toegangsrechten van herhaaldelijke overtreders te beëindigen.

AFWIJZING VAN GARANTIES

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT:

 • UW GEBRUIK VAN DE SERVICE IS OP EIGEN RISICO. DE SERVICE WORDT GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST koblog UITDRUKKELIJK ELKE EN ALLE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK MET BETREKKING TOT DE koblog-WEBSITE EN DE SERVICE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE VAN EIGENDOM, NIET-INBREUKMAKENDHEID, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BIJZONDER DOEL.
 • koblog EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN GARANTIE DAT (i) DE SERVICE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; (ii) DE DIENST ZAL ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN; (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; (iv) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U VIA DE SERVICE IS GEKOCHT OF VERKREGEN, VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN; EN (v) EVENTUELE FOUTEN IN DE SOFTWARE DIE WORDEN GEBRUIKT OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SOFTWARE OF DE SOFTWARE TE VERSTREKKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.
 • ELK MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICE IS TOEGANG TOT UW EIGEN GOEDDUNKEN EN RISICO, EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF GEGEVENSVERLIES ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.
 • GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN koblog OF VIA OF VAN DE SERVICE ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE SERVICEVOORWAARDEN WORDT VERMELD.
 • EEN KLEIN PERCENTAGE VAN DE GEBRUIKERS KAN EPILEPTISCHE TOEVALLEN ERVAREN BIJ BLOOTSTELLING AAN BEPAALDE LICHTPATRONEN OF ACHTERGRONDEN OP EEN COMPUTERSCHERM OF TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE DIENST. BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN EERDER ONGEDETECTE EPILEPTISCHE SYMPTOMEN VEROORZAKEN, ZELFS BIJ GEBRUIKERS DIE GEEN GESCHIEDENIS HEBBEN VAN EERDERE TOEVALLEN OF EPILEPSIE. ALS U OF IEMAND IN UW GEZIN EEN EPILEPTISCHE AANDOING HEEFT, RAADPLEEG DAN UW ARTS VOORDAT U DE DIENST GEBRUIKT. STOP ONMIDDELLIJK MET HET GEBRUIK VAN DE DIENST EN RAADPLEEG UW ARTS ALS U EEN VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN ERVAART TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE DIENST: DUIZELIGHEID, VERANDERD ZICHT, OOG- OF SPIERKRACHTEN, VERLIES VAN BEWUSTZIJN, DESORIËNTATIE, ELKE ONVRIJWILLIGE BEWEGING OF CONVULSIES.

Werking van de Diensten

koblog behoudt zich volledige en exclusieve discretie voor met betrekking tot de werking van de Services. koblog kan onder andere: (A) informatie met betrekking tot de Diensten en hun gebruikers beschikbaar stellen aan derden, met inachtneming van het Privacybeleid; en (B) functionaliteit of kenmerk van de Services intrekken, opschorten of stopzetten. U erkent en stemt ermee in dat de Services van tijd tot tijd om welke reden dan ook ontoegankelijk of onbruikbaar kunnen zijn, inclusief maar niet beperkt tot: (i) storingen in apparatuur; (ii) periodieke onderhoudsprocedures of reparaties die koblog van tijd tot tijd kan uitvoeren; of (iii) oorzaken buiten de macht van koblog of die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn voor koblog.

Koppelingen van derden

De Dienst kan links bevatten naar websites van derden, adverteerders, diensten, speciale aanbiedingen of andere evenementen of activiteiten die geen eigendom zijn van of worden beheerd door koblog. koblog onderschrijft deze sites, informatie, materialen, producten of diensten van derden niet en aanvaardt er geen enkele verantwoordelijkheid voor. Als u via de Service een website van een derde partij bezoekt, doet u dit op eigen risico en begrijpt u dat deze Overeenkomst en het Privacybeleid van koblog niet van toepassing zijn op uw gebruik van dergelijke sites. U ontslaat koblog uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites, diensten of inhoud van derden. Bovendien zijn uw omgang met of deelname aan promoties van adverteerders die op de Service worden gevonden, inclusief betaling en levering van goederen, en eventuele andere voorwaarden (zoals garanties) uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerders.

Algemene informatie

De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en koblog en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en koblog met betrekking tot de Service. Deze Servicevoorwaarden zijn de volledige en exclusieve overeenkomst tussen koblog en u met betrekking tot de Service, en deze Servicevoorwaarden vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen koblog en u met betrekking tot de Service (exclusief alle services waarvoor u een afzonderlijke overeenkomst hebt met koblog die is uitdrukkelijk een aanvulling op of in de plaats van deze Servicevoorwaarden). Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van de Servicevoorwaarden volledig van kracht. Deze Servicevoorwaarden en de verleende rechten en verplichtingen die hieronder worden aangegaan, mogen op geen enkele manier door u worden overgedragen, toegewezen of gedelegeerd. koblog mag deze Servicevoorwaarden vrij overdragen en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat alle intellectuele eigendomsrechten die hieronder aan koblog worden gelicentieerd, inclusief alle rechten op Inhoud. Het falen van koblog om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat afstand wordt gedaan van dat recht of die bepaling.